Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
Obchodní podmínky
Doprava ZDARMA nad 2000Kč
 
 
Obchodní podmínky
COVID-19
 
 
 
 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Zboží prodávajícího slouží pro úpravu a úpravu pitné vody. 

Kontaktní údaje prodávajícího:

ČistáVoda s.r.o.

Kálov 353/9

010 01 Žilina

mail: info@cistavoda.sk

telefon: +421 917 244 602, +421 907 269 785

číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2701746920/2010

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Telefon: 041/7632 130
Fax: 041/7632 139
E-mail: za@soi.sk

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u zboží. V případě, že uvedené zboží není v době zaslání objednávky dostupný, prodávající bude o tomto kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

1.4 Zobrazení zboží na internetových stránkách prodávajícího v podobě jednotlivých obrázků má ilustrativní charakter.

1.5 Informace o specifikaci produktů jsou přibližné, tj. mohou mít odchylky.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je zaslání objednávky kupujícím prodávajícímu ve formě e-mailové zprávy a/nebo ve formě telefonické objednávky (dále jen "objednávka"). 

2.2. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím, a to telefonickým a/nebo e-mailem zaslaným potvrzením o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdržíte na Vaši e-mailovou adresu ihned po odeslání Vaší objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno, případně jiné údaje důležité pro řádné dodání objednaného zboží.

2.4. Kupující může doručit prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. dodat kupujícímu na základě objednávky potvrzené prodávajícím zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR

 3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů od storna objednávky na ním určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Případné podněty a stížnosti je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese: ČistáVoda s.r.o. Kálov 353/9, 010 01 Žilina, e-mail: info@cistavoda.sk. O výsledku vybavení podnětu nebo stížnosti bude kupující informován bez zbytečného odkladu po jeho řádném posouzení (§ 3 odst. 1 písm. G) zákona č. 102/2014 CFU)

4.2. Kupující je povinen:

 1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,

 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

 4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 15 dnů od potvrzení objednávky zboží, pokud není dohodnuto jinak.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo prodloužené prodávajícím se souhlasem kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 16,60 € (500, - Kč) za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě, čímž není dotčen nárok prodávajícího na skladné ve smyslu předchozí věty.

5.4. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě, pokud s tím kupující souhlasí.

5.5. Prodávající má povinnost dodat zboží v množství a jakosti, v jaké si kupující zboží objednal, a to na základě informací uvedených na webové stránce. Prodávající si také vyhrazuje právo tiskových chyb.

5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 5.2 Všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. Všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.9. Kupující ke každé zásilce obdrží záruční list na objednané zboží.

 

6. Platební podmínky

6.1. Způsob platby je na výběru kupujícího: v hotovosti, na dobírku nebo bezhotovostní platbou na bankovní účet.

6.2. Kupující je o nákladech na dodání zboží ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Sb. informován již při vyplňování objednávky, t. z. před uzavřením smlouvy na dálku. Konkrétní náklady na dodání zboží jsou mu automaticky vygenerované počítačovým systémem v objednávkovém procesu.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží, (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby při převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží , dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy.

6.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.7. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Garance Čistavoda.cz - veškeré záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme v případě zájmu kupujícího výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno nebo Vám umožníme výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro urychlení řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení, musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tzn. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd..). Garance výměny se nevztahuje na mechanicky poškozené zboží.

8.2. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Kupující má právo uplatnit reklamaci osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese: ČistáVoda s.r.o. Kálov 353/9, 010 01 Žilina, tato adresa je také uvedena na zadní straně záručního listu.

8.3. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád.

8.4. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.6. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.7. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí, a pokud při této prohlídce zjistí zjevné vady zboží, je povinen bez zbytečného odkladu tyto oznámit prodávajícímu.

8.8. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

8.9. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.10. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.11. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku platí, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami.

8.12. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.13. Prodávající si ve smyslu § 622 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.14. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

 2. neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,

 3. uplynutím záruční doby zboží,

 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

 6. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

 8. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.15. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,

 2. výměnou zboží,

 3. vrácením kupní ceny zboží,

 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.16. Prodávající je povinen o určení způsobu a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby.

8.17. Pro spotřebitele (ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb) je záruční doba 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Pro právnické osoby a fyzické osoby jednající v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční doba 12 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

8.18. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.19. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.20. Prodávající odpovídá za vady ve smyslu § 622 a 623 občanského zákoníku (dále jen "OZ") v následujícím rozsahu:

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (§ 622 odst. 1 OZ). Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo na závažnost vady (§ 622 odst. 2 OZ). Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže (§ 622 odst. 3 OZ). Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně využívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (§ 623 odst. 1 OZ). (§ 3 odst. 1 písm. L) zákona č. 102/2014 CFU).

8.21. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

8.22. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.23. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

8.24. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.25. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

 

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující, má právo na odstoupení od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující nebo ním určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující informuje prodávajícího o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením (např. Dopisu zaslaného poštou, faxem nebo emailem) na adrese: ČistáVoda s.r.o. Kálov 353/9 010 01 Žilina, e-mail: info@cistavoda.sk. K tomuto účelu může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od smlouvy.

10.3. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, včetně kupní ceny. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo jej přinést na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu (§ 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb), jakož i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty (§ 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 CFU).

10.5. Kupující odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastnosti a funkčnosti zboží.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv nebo telefonicky.

11.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze